ข้อผูกพันต่อทางราชการ

         เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5 แล้วจะต้องเข้ารับราชาการ ทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารทดสอบความพรั่งพร้อม  เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร ทดสอบความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลดังกล่าว มีกำหนดเวลา 10 ปี ตามระบบความควบคุมกำลังสำรอง    นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่าเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน หากหลีกเลี่ยง, ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46, 47

About artyrabbit2005

'Ruksadindan For All...All For Ruksadindan'
This entry was posted in เรียน รด. แล้วได้อะไร. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s