เกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

เกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

ประจำปีประการศึกษา ๒๕๕๔

ลำดับ การทดสอบ นศท. ชาย นศท. หญิง
จำนวน เวลา จำนวน เวลา
ดันพื้น ๒๒ ครั้ง ๒ นาที ๑๕ ครั้ง ๒ นาที
ลุก-นั่ง ๓๔ ครั้ง ๒ นาที ๒๕  ครั้ง ๒ นาที
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๓ นาที ๑๕ วินาที ๘๐๐ เมตร ๔ นาที

 


เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ท่าดันพื้น (ภายในเวลา ๒ นาที) 

 

ครั้ง

คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน

๒๒

๑๐๐ ๑๖ ๗๐ ๑๐ ๔๐ ๑๐

๒๑

๙๕ ๑๕ ๖๕ ๓๕

๒๐

๙๐ ๑๔ ๖๐ ๓๐

๑๙

๘๕ ๑๓ ๕๕ ๒๕

๑๘

๘๐ ๑๒ ๕๐ ๒๐    

๑๘

๗๕ ๑๑ ๔๕ ๑๕    

 


ท่าลุกนั่ง (ภายในเวลา ๒ นาที) 

 

ครั้ง

คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน

๓๔

๑๐๐ ๒๕ ๗๓ ๑๖ ๔๖ ๑๙

๓๓

๙๗ ๒๔ ๗๐ ๑๕ ๔๓ ๑๖

๓๒

๙๔ ๒๓ ๖๗ ๑๔ ๔๐ ๑๓

๓๑

๙๑ ๒๒ ๖๔ ๑๓ ๓๗ ๑๐

๓๐

๘๘ ๒๑ ๖๑ ๑๒ ๓๔

๒๙

๘๕ ๒๐ ๕๘ ๑๑ ๓๑

๒๘

๘๒ ๑๙ ๕๕ ๑๐ ๒๘

๒๗

๗๙ ๑๘ ๕๒ ๒๕    

๒๖

๗๖ ๑๗ ๔๙ ๒๒    

 

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

 

เวลา/นาที.วินาที

คะแนน

เวลา/นาที.วินาที

คะแนน

เวลา/นาที.วินาที

คะแนน

เวลา/นาที.วินาที

คะแนน

๓.๑๕

๑๐๐ ๓.๒๔ ๗๓ ๓.๓๓ ๔๖ ๓.๔๒ ๑๙

๓.๑๖

๙๗ ๓.๒๕ ๗๐ ๓.๓๔ ๔๓ ๓.๔๓ ๑๖

๓.๑๗

๙๔ ๓.๒๖ ๖๗ ๓.๓๕ ๔๐ ๓.๔๔ ๑๓

๓.๑๘

๙๑ ๓.๒๗ ๖๔ ๓.๓๖ ๓๗ ๓.๔๕ ๑๐

๓.๑๙

๘๘ ๓.๒๘ ๖๑ ๓.๓๗ ๓๔ ๓.๔๖

๓.๒๐

๘๕ ๓.๒๙ ๕๘ ๓.๓๘ ๓๑ ๓.๔๗

๓.๒๑

๘๒ ๓.๓๐ ๕๕ ๓.๓๙ ๒๘ ๓.๔๘

๓.๒๒

๗๙ ๓.๓๑ ๕๒ ๓.๔๐ ๒๕    

๓.๒๓

๗๖ ๓.๓๒ ๔๙ ๓.๔๑ ๒๒    

หมายเหตุ เวลาตั้งแต่ ๓ นาที ๔๙ วินาที ถึง ๔ นาที ไม่มีคะแนน

Advertisements

About artyrabbit2005

'Ruksadindan For All...All For Ruksadindan'
This entry was posted in การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s