ข้อปัญหาสอบนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. ข้อปัญหาสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ชาย
ข้อปัญหา : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXIDZ
เฉลย : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXMEV
๒. ข้อปัญหาสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ ชาย
ข้อปัญหา : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXNDM
เฉลย : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXZEM
๓. ข้อปัญหาสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย
ข้อปัญหา : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXVEV
เฉลย : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXVME
๔. ข้อปัญหาสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ หญิง
ข้อปัญหา : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXWIDW
เฉลย : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXWMEI

Advertisements
Posted in การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร | Leave a comment

ข้อปัญหาสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ ( ชาย/หญิง )

ข้อปัญหาสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชาย

ข้อปัญหาสอบ : [url=http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXXIDZ]Download คลิกที่นี่[/url]เฉลย : http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXMHDV

ข้อปัญหาสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๒ ชาย

ข้อปัญหาสอบ :

เฉลย :

ข้อปัญหาสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชาย

ข้อปัญหาสอบ :

เฉลย :

ข้อปัญหาสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๒ หญิง

ข้อปัญหาสอบ :

เฉลย :

 

Posted in การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร | Leave a comment

กว่าจะเป็น รด.

Posted in การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร | 2 Comments

สิทธิขณะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

                    นศท. ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์อย่างเข้า 18 ปี ในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีเป็นทหารกองเกินในพุทธศักราชนั้น

                    นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ถ้าผู้ใดมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีถัดไปต้องแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการขอยกเว้นฯ โดยต้องนำสำเนา สด.๙ และสำเนาทะเบียนบ้านให้สถานศึกษาดำเนินการ

                    นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 เคยขอยกเว้นฯ ไว้แล้ว แต่เมื่อโอนย้ายสถานศึกษาต้องดำเนินการขอยกเว้นฯ ใหม่

                    นศท. ชั้นปีที่ 4 – 5 มีสิทธิขอผ่อนผันการเรียกพล โดยนำสำเนา สด.๘ ( สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ) หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ, สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันไปยัง จทบ.ต้นสังกัด

                    การแต่งกายเครื่องแบบ นศท. บุคคลที่ รด. ,มทบ..จทบ.. ประกาศมีสภาพเป็น นศท. หลังจากได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อย 16 ชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กำกัลนักศึกษษวิชาทหาร พ.ศ. 2521

                    การเพิ่มคะแนนพิเศษ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปมีสิทธิในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปีที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเข้าต่อโรงเรียน ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย โรงเรียนทหาร พ.ศ.2492 คือ

– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 6 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 7 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น

                    การยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นศท. ที่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการฝึกวิชาทหารกองประจำการในยามปกติ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

Posted in เรียน รด. แล้วได้อะไร | Leave a comment

สิทธิเมื่อสำเร็จการฝึก

                     การขอลดวันรับราชการกองประจำการ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 2 โดยต้องมาขอใบรับรองการฝึก หรือ หนังสือ สำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร จาก รด. หรือศูนย์การฝึก นศท.หรือหน่วยฝึก นศท. เพื่อนำไปสดงต่อคณะกรรมการการตรวจเลือก

                    สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 2 ถ้าสมัครเข้ารับราชการกองประจำการ 6 เดือน ถ้าจับฉลากแดง เข้ารับราชการกองประจำการ 1 ปี

                    นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศตามระเบียบ กห.   ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตร กห. ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538

Posted in เรียน รด. แล้วได้อะไร | Leave a comment

ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ARMY RESERVE COMMAND
ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พลโท ชูเกียรติ เธียรสุนทร
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
LTG. 
Chukeit  Theinsuntor
Commanding General Army Reserve Command

 

พลตรี อิทธิพล  ทองดี
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๑)
MAJ.GEN.
Itthipon  Thongdee
Deputy Commanding General
Army Reserve Command
(๑)
พลตรี วิชิต  ศรีประเสริฐ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๒)
MAJ.GEN.Vichit  Sriprasert.
Deputy Commanding General
Army Reserve Command
(๒)

 

พลตรี ทลวงรณ  วรชาติ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
MAJ.GEN.j
Army Reserve Command Chief of staff

พลตรี ไพโรจน์  พนาเวศร์
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
MAJ.GEN.Pairojn  Panawej
Commanding General
Reserve Affairs Center
 

        พลตรี ยศนันทน์    หร่ายเจริญ
      ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑

Posted in ผู้บังคับบัญชา | Leave a comment

ข้อผูกพันต่อทางราชการ

         เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5 แล้วจะต้องเข้ารับราชาการ ทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารทดสอบความพรั่งพร้อม  เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร ทดสอบความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลดังกล่าว มีกำหนดเวลา 10 ปี ตามระบบความควบคุมกำลังสำรอง    นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่าเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน หากหลีกเลี่ยง, ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46, 47

Posted in เรียน รด. แล้วได้อะไร | Leave a comment